Žije ve světě fantazie: Co je erotománie a jak se léčí?

Erotoman

Co je to erotomanie?

Erotomanie, někdy také nazývaná Clerambaulto̊v syndrom, je vzácná duševní porucha, která se projevuje silným a neochvějným přesvědčením, že daná osoba je do někoho zamilovaná, ačkoliv pro to neexistují žádné důkazy. Osoba trpící erotománií, nazývaná také erotoman, si vytváří falešnou představu o milostném vztahu s objektem své touhy, kterým může být kdokoliv – známá osobnost, kolega z práce, soused, ale i zcela neznámý člověk.

Erotoman si interpretuje běžné chování objektu své touhy jako důkaz jeho náklonnosti, a to i přes jasné signály o opaku. Ignorování, odmítnutí a nezájem ze strany druhé osoby jsou interpretovány jako součást hry, zkoušky lásky nebo důsledek vnějších okolností. Erotoman si tak vytváří vlastní realitu, ve které je jeho láska opětována. Toto přesvědčení může být natolik silné, že ovlivňuje jeho každodenní život, vztahy s okolím a v některých případech může vést i k nebezpečným stalkingovým aktivitám.

Příznaky a projevy

Erotománie, někdy označovaná jako Clerambaultův syndrom, je vzácná porucha duševního zdraví, která se projevuje silným, neochvějným přesvědčením, že daná osoba je do někoho zamilovaná, a to i přes jasné důkazy o opaku. Osoba trpící erotománií si tuto iluzi buduje a udržuje navzdory realitě, často interpretuje náhodné události, gesta nebo chování jako skryté projevy náklonnosti ze strany objektu své posedlosti.

Příznaky a projevy erotománie se liší, ale mezi běžné patří:

  • Neodbytné myšlenky na objekt své zamilovanosti
  • Interpretace běžných událostí jako důkazů lásky (např. úsměv, pozdrav)
  • Vytváření komplikovaných fantazií a scénářů o vztahu
  • Intenzivní žárlivost a posedlost "sokyní" či "soky"
  • Snaha o navázání kontaktu s objektem posedlosti, ať už osobně, telefonicky, dopisy nebo online
  • Ignorování společenských norem a hranic
  • Popírání a bagatelizace problému i přes jasné důkazy o opaku

Důležité je si uvědomit, že erotománie je vážný stav, který může mít zničující dopad na život postiženého i na život objektu jeho posedlosti. Pokud se u sebe nebo u někoho ve svém okolí rozpoznáte příznaky erotománie, je důležité vyhledat odbornou pomoc.

Příčiny vzniku

Erotománie, vzácná duševní porucha, se projevuje silným přesvědčením, že daná osoba je milována někým jiným, často s vyšším společenským postavením. Příčiny vzniku erotománie jsou komplexní a dodnes ne zcela objasněné. Výzkumy naznačují, že se na jejím rozvoji podílí kombinace biologických, psychologických a sociálních faktorů.

Mezi biologické faktory patří genetická predispozice a nerovnováha neurotransmiterů v mozku, zejména dopaminu a serotoninu. Tyto nerovnováhy mohou ovlivňovat emoce, náladu a vnímání reality. Psychologické faktory zahrnují nízkou sebeúctu, osamělost, potíže s navazováním vztahů a sklony k fantaziím. Osoby trpící erotománií si tak mohou vytvářet iluzorní vztahy jako kompenzaci za neuspokojené potřeby v reálném životě.

Sociální izolace a nedostatek sociální podpory mohou rozvoj erotománie dále prohlubovat. V některých případech může být erotománie spouštěna stresujícími životními událostmi, jako je rozchod, ztráta blízké osoby nebo trauma. Je důležité si uvědomit, že erotománie není volbou, ale závažnou duševní poruchou, která vyžaduje odbornou pomoc.

Diagnostika a léčba

Erotomanie je duševní porucha, která se projevuje mylnou představou, že daný člověk je do někoho zamilovaný, ačkoliv ve skutečnosti tomu tak není. Diagnostika erotomanie je náročná, protože osoba trpící erotománií si svůj stav často neuvědomuje a odmítá pomoc. Důležité je rozlišit erotomanii od běžné zamilovanosti, která je charakteristická realističtějším vnímáním vztahu.

Léčba erotomanie je komplexní a obvykle zahrnuje kombinaci farmakoterapie a psychoterapie. Antipsychotika se používají ke zmírnění symptomů, jako jsou bludy a halucinace. Psychoterapie, například kognitivně-behaviorální terapie (KBT), pomáhá pacientovi identifikovat a změnit negativní myšlenkové vzorce a naučit se lépe zvládat emoce. Důležitá je také podpora rodiny a blízkých, kteří by měli být o dané problematice informováni a poučeni o tom, jak s osobou trpící erotománií komunikovat a jak jí pomoci. Léčba erotomanie je dlouhodobý proces a vyžaduje trpělivost a spolupráci ze strany pacienta i jeho okolí.

Dopady na život

Erotománie, bludná porucha, kdy je jedinec přesvědčen, že je milován jinou osobou, často s vyšším společenským postavením, má zničující dopady na život postiženého. Izolace od přátel a rodiny je častým jevem, jelikož erotomán se uzavírá do svého světa fantazie a odmítá vidět realitu. Ztráta zájmů a koníčků je dalším projevem, energie se soustředí pouze na objekt domnělé lásky. V extrémních případech může erotománie vést k pronásledování, obtěžování a agresi vůči objektu svého bludu, ale i vůči jeho okolí. Důsledkem pak bývá izolace, problémy se zákonem a další zhoršování psychického stavu. Léčba erotománie je dlouhodobá a náročná, vyžaduje kombinaci psychoterapie a medikace. Důležitá je i podpora rodiny a blízkých, kteří pomáhají pacientovi zorientovat se v realitě a zvládat náročné situace.

Tipy pro blízké

Je normální cítit se zmateně a bezmocně, když se blízký potýká s erotománií. Důležité je si uvědomit, že erotománie je duševní porucha a nejedná se o volbu. Osoba trpící erotománií skutečně věří, že je opětována, i když tomu tak ve skutečnosti není.

Snažte se s vaším blízkým o jeho situaci mluvit otevřeně a s respektem. Netlačte na něj, aby se „prostě vzpamatoval“, a neshazujte jeho city. Místo toho mu nabídněte podporu a naslouchejte bez soudů.

Podpořte ho v tom, aby vyhledal odbornou pomoc psychologa nebo psychiatra. Terapie může pomoci identifikovat příčiny erotománie a naučit se s ní lépe vyrovnávat.

Pamatujte, že uzdravení vyžaduje čas a trpělivost. Neobviňujte se a hledejte podporu i pro sebe. Existují podpůrné skupiny a organizace, které vám mohou pomoci zorientovat se v této náročné situaci.

Kdy vyhledat pomoc?

Erotománie je závažná duševní porucha a je důležité vyhledat odbornou pomoc, pokud se u vás nebo u někoho blízkého objeví její příznaky. Nestyďte se obrátit na odborníka, pokud:

Jste přesvědčeni, že vás miluje někdo slavný nebo nedostupný, a to i přes jasné důkazy o opaku.

Strávíte značnou část dne sněním o tomto člověku a vymýšlením scénářů vašeho vztahu.

Zanedbáváte své povinnosti a vztahy kvůli své posedlosti.

Pokoušíte se navázat kontakt s objektem své touhy, i když jste byli odmítnuti.

Věříte, že objekt vaší touhy s vámi komunikuje prostřednictvím skrytých znamení a symbolů.

Cítíte se deprimovaní, úzkostní nebo zoufalí kvůli své neopětované lásce.

Vyhledání odborné pomoci je zásadní pro zvládnutí erotománie. Terapeut vám může pomoci identifikovat příčiny vašeho chování, naučit vás zdravějším mechanismům zvládání a pracovat na budování vašeho sebevědomí. Pamatujte, že erotománie je léčitelná a s pomocí odborníka se můžete zotavit a žít plnohodnotný život.

Život s erotomanií

Život s erotomanií je jako žít ve světě utkvělé představy, která se odmítá pustit. Osoba trpící erotománií, nazývaná také Clerambaultova syndrom, je pevně přesvědčena, že je milována někým, kdo je často slavný, bohatý nebo s vyšším společenským postavením. Tato utkvělá myšlenka se stává středem jejich života a ovlivňuje jejich chování, myšlení a emoce. Často posílají dopisy, dárky, pronásledují objekt své utkvělé lásky, a to i přes jasné důkazy o neopětované lásce. Pro okolí může být chování erotomana bizarní a znepokojivé, pro samotného erotomana je však tato utkvělá představa realitou, která je zdrojem jak radosti, tak i hlubokého smutku. Život s erotománií je náročný a vyžaduje odbornou pomoc. Terapie se zaměřuje na pochopení a zvládání bludů, posílení vhledu do vlastního stavu a zlepšení sociálních dovedností. Cesta k uzdravení je dlouhá a náročná, ale s podporou blízkých a odborníků je naděje na plnohodnotný život i pro osoby trpící erotománií.

Podpora a zdroje

Publikováno: 20. 06. 2024

Kategorie: zdraví

Autor: Lubomir Zivny

Tagy: erotoman | osoba trpící erotománií